viernes, 14 de septiembre de 2012

Analise polo miudo do que siñifica a Lei de Montes de Galiza

CONSORCIOS, CONVENIOS E CONTRATOS DE XESTIÓN PÚBLICA: A USURPACIÓN DO MONTE VECIÑAL EN MARCHA

Con este artigo, a Organización Galega de comunidades de montes veciñais en man común (ORGACCMM) quer abrir unha sección para analizar, polo miúdo, o articulado da Lei de montes de Galiza, aprobada recentemente en solitario polo Partido Popular e sen consenso social, que mais afecten aos montes veciñais en man común. Con este artigo a Organización Galega de comunidades de montes (ORGACCMM), tamén quer anunciar o arranque de unha campaña informativa por todo o Pais no mesmo sentido. Campaña que se facer, ben convocadas pola propia organización, ou ben convocadas polas comunidades de montes ou polas mancomunidades de montes.

Nun artigo da Lei de montes de montes de Galiza di: "A Conselleira do Medio Rural e Mar poderá asinar contratos voluntarios de xestión pública, con aquelas comunidades de montes que carezan de recursos económicos e financeiros suficientes e cuxa sustentabilidade económica, social e medioambiental, non este garantida".

Noutro artigo tamén di: "A xestión ou execución de estes contratos temporais de xestión pública, poderá realizalos directamente a Administración Pública ou por terceiras persoas físicas ou xurídicas".

Fica claro que con estes dous artigos, o que fai o Partido Popular e achanzar o terreo para sacarlle os montes veciñais a veciñanza comuneira para entregarllos as empresas privadas (se poden ser amigas, mellor). Así, fala de que os montes veciñais en man común que poden asinar eses contratos de xestión publica, son os que esteen mal xestionados; mais non di en que consiste esa mala xestión, polo tanto, van ser os que a consellería do medio rural e mar queira. E por suposto, non marca un prazo as comunidades de montes para poder corrixir esa "suposta" mala xestión do monte veciñal. Mais, cando fala claro é cando di que eses contratos de xestión publica poder ser executados por empresas privadas. E dicir, van ser xestionados polas sociedades de fomento forestal (as sofor), que con esa intención foron creadas. Estamos pois, ante unha usurpación do monte veciñal en todo regra.

Mais, se debido as presións e as mobilizacións das comunidades de montes, este prantexamento para entregarlle terras veciñais as empresas privadas, fallase, o Partido Popular, na Lei de montes de Galiza, recentemente aprobada en solitario polo Partido Popular e sen consenso social, aínda colocou outra trampa mais. De feito, que noutro artigo da Lei de montes di: "Nun prazo de 4 anos, contados a partir da entrada en vigor de esta lei, os montes veciñais consorciados ou conveniados coa Administración Pública, terán que asinar un contrato de xestión temporal. No caso de non asinar este contrato, as comunidades de montes terán que pagar a débeda do consorcio ou do convenio. De non facelo, o monte veciñal non recibirá negún tipo de axuda nen de subvención".

Agora, a posibilidade convertese en obriga. O Partido Popular, nos montes consorciados ou conveniados, vaille sacar a súa xestión á veciñanza comuneira, para entregarllos ás empresas privadas amigas, para entregarllos as sociedades de fomento forestal (as sofor).

Mais da metade do monte veciñal en man común galego, vai deixar de estar nas mans dos veciños e veciñas comuneiros, para pasar as mans das empresas privadas. E por riba, as comunidades de montes teñen que pagarlle as empresas privadas un custe de xestión. Fica claro porque o Partido Popular non aceptou a achega da Organización Galega de comunidades de montes (ORGACCMM), de condonar as débedas dos consorcios e dos convenios. Estamos, xa que logo, ante un roubo descarado das terras veciñais.

Ante esta usurpación, ante este roubo das terras veciñais a favor das empresas privadas "amigas", as comunidades de montes veciñais en mán común, non podemos resinarnos, baixar os brazos. Non podemos quedar paradas. Temos que organizarnos, loitar pola defensa de nosas terras comunitarias. E a verdade e que temos catro anos para esta defensa. Se escomenzamos agora, catro anos poden ser suficentes para parar esta usurpación, este roubo das terras comunitarias.

Temos catro anos para esixir diante do Parlamento e da Xunta de Galiza que se condonen as débedas dos consorcios e dos convenios. Catro anos para denunciar os incumprimentos dos consorcios e dos convenios. Incumprimentos por non estar claras as contas dos consorcios e dos convenios, porque estas contas foron feitas de "parte ", sen contar coa opinión das comunidades de montes. Incumprimentos por non facer a Administración Pública os instrumentos de xestión, por non cumprir o disposto no texto dos convenios e dos consorcios, no que foi respectos os plans de traballos anuais e no tipo de plantacions. Incumplimentos que teñen que dar pé a anulación de "facto" dos concorcios e dos convenios.

Catro anos é tempo suficiente para parar esta usurpación, este roubo. Mais, temos que escomenzar xa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para poder comentar só pido sentido e respecto.