domingo, 3 de mayo de 2009

Crónica da asemblea: actualización do censo


Sen pena nin gloria e sen que se pedise votación para aprobalo primeiro punto, pasamos ao segundo. Aclarar que segundo recollen os estatutos, as actas apróbanse coa sinatura dos comuneiros, do secretario e co Visto e Prace do presidente.

O vicepresidente da lectura ó censo e remata afirmando que fora aprobado pola xunta reitora o 30 de abril e que estivera exposto na igrexa.
Suponse que tiña que estar aprobado antes de convocala asemblea ou así se facía cando eu era o secretario e así e como procedería facelo.
Dito censo contiña algúns erros, como que unha comuneira de "toda vida" non estaba engadida, por iso alguén escribiu o seu nome cun bolígrafo. Na asemblea outro comuneiro tamén presentou alegacións por estar excluído e un foráneo que di levando un ano residindo en Nebra, pide a súa inclusión. Outra comuneira inscribiu a unha sobriña.

Un asistente oriúndo de Nebra pediu coñecelas condicións para selo. Segundo os Estatutos, que para o presidente non valen para nada, un foráneo acada a categoría de comuneiro se leva residindo un ano. Un oriúndo pola contra adquírea o día 1 do mes seguinte á súa chegada. Para non perdela condición, despois todos debemos residir como mínimo nove meses ao ano. No caso deste oriúndo, descoñezo se reside agora en Nebra ou a súa pregunta ía derivada por ten unha empresa aquí. Neste último caso houbo un empresario que non adquiriu tal condición.

O vicepresidente para rematar, di que a parte dos erros que houbo, o censo xa estaba actualizado a 30 de abril. Pido a palabra para facer dúas preguntas, pero primeiro afirmo que en xaneiro se tiña que haber convocado unha asemblea para aprobalo, mandalo á Xunta de Galicia antes de maio e que a Xestoría sabia iso.

O vicepresidente responde que xa o mandaran e pregunto como se había mandado? se aínda non se aprobara. A resposta a verdade é que no a entendo, ao dicir que agora se aprobaba unha corrección do 2009.
Insístolle en que o que se tiña que mandar era o que se aprobaba hoxe e responde, que iso era correlativo (sic).
Levoume aos Cerros de Ubeda, ao dicir que este censo non podía ir á Xunta ao haber persoas falecidas. Canso de explicacións sen sentido, explico de novo que tiña que ser aprobado en xaneiro, pero seguiu pechado nas súas e replícame que é o do ano anterior.

Resumindo, porque perdería demasiado tempo explicando todo que pasou e tampouco e cousa de aburrilos. Tódalas comunidades que nos seus estatutos non teñen ningún artigo para actualizalo censo, por Lei teñen obrigación de facelo en xaneiro. Ou o que é o mesmo, de xaneiro a xaneiro.

Isto é o que di a Lei de Montes:
Artigo 60.- Remisión de estatutos.
Dos estatutos remitiranse ó Rexistro Xeral, a través da sección provincial orixinal e copia asinados polo presidente e secretario da xunta reitora; a composición desta tamén se fará constar mediante certificación do libro de actas correspondente, así como certificación de que foron aprobados pola asemblea cos requisitos e formalidades legais. Ós estatutos xuntarase copia autentica do libro de rexistro de comuneiros, que se actualizará  no mes de xaneiro de cada ano
.
Cando un comuneiro inscrito falece neste medio tempo, faise constar no libro e engádese o herdeiro de habelo. O número para o quórum de asistencia non varia, salvo que no houbese.

É o primeiro "rifi rafe" que teño coa directiva. Os seguintes foron no estado de contas, na DISCRIMINACIÓN que pretendían levar a cabo no cuarto punto e nas faltas de respecto do presidente na miña persoa. Unha desconsideración para o cargo que representa e todo motivado ante a acusación que fixen do uso partidista do local no mitin que deu o seu partido no local, mentres o PSdeG-PSOE o tivo que dar nun bar.

Estas son outras historias que merecen as súas propias entradas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para poder comentar só pido sentido e respecto.