viernes, 6 de mayo de 2011

Habendo interese, pódense facer ben as cousas


Con motivo do uso partidista que se fixo «ao meu entender» nas pasadas eleccións autonómicas do local da Comunidade de Montes e que motivou a miña queixa e a doutro comuneiro nunha asemblea, descoñezo cales son de novo as causas polas que dende a Xunta Reitora non se comunicou ó Concello, a posibilidade de cedelo en igualdade de condicións a tódolos partidos políticos para os seus actos de campaña electoral. Insisto, o local é de tódolos comuneiros e comuneiras, non do presidente de quenda.

Agora xa é imposible que en aplicación dos estatutos poidamos «cedelo legalmente» e porque xa que rematou o prazo legal que a Xunta Electoral dou aos concellos para que-lles remitisen o listado dos locais propostos.
Artigo 8º.- Corresponde á asemblea xeral.
- Aprobar o outorgamento de cesións, arrendamentos, plans de aproveitamento e toda clase de contratos con terceiros.

Asáltame unha dúbida, se se fai un acto, que estou seguro que vaia a acontecer, no suposto caso de que haxa algún contra-tempo dentro do local ou nos seus arredores, quen vai se-lo responsable civil subsidiario?, se os comuneiros non o cedemos.
Xunta Electoral Zona Noia

El Secretario de la Junta Electoral de Zona de Noia, José Manuel Vaamonde Fernández, por medio del presente DOY FE Y CERTIFICO:

Que por parte de los Excmos. Ayuntamientos comprendidos dentro del ámbito de esta Junta Electoral de Zona de Noia, han remitido la relación de locales oficiales y lugares públicos para la realización de actos de campaña electoral, siendo los mismos los que a continuación se indican:

Concello de Porto do Son
Locais oficiais e lugares públicos que se reservan para a realización gratuíta de actos de campaña electoral:
-Salón da Casa da Cultura de Portosin, agás o 17 de maio.
- Casa da Cultura de Porto do Son, agás o 13 de maio.
- Casa da Cultura de Queiruga.
- Casa da Cultura de San Pedro.
- Casa da Cultura de Baroña.
- Casa da Cultura de Miñortos.
- Casa da Cultura de Ribasieira.
- Casa da Cultura de Caamaño.
Horario: Todos os días de 16 a 24 horas, salvo as excepcións aludidas.

- Praza do Porto en Portosin.
- Praza de España na Vila.
Horario: Todos os días sen límite de horario
Se nos desprazamos á provincia de Pontevedra, podemos ollar como se relacionan locais pertencentes a comunidades de montes.
Xunta Electoral Zona Pontevedra

Dª Casilda Suárez Berea, Presidente da Xunta Electoral de Zona de Pontevedra.
Fai saber: Que en cumprimento do disposto no artigo 57.2 da Lei Orgánica 5/1985 do Réxime Electoral Xeral, en relación co Decreto 42/2011, de 28 de marzo, de convocatoria de Eleccións Locais, exponse a relación de locais e lugares públicos que se reservan para a realización gratuíta de actos de campaña electoral, según proposta dos respectivos Concellos dependentes desta Xunta Electoral de Zona, así como os lugares gratuítos de fixación da publicidade electoral, que son os seguintes:

Salón de Actos do Local Social Da Comunidade de Montes Rega dos Agros, en Rúa Maceira, da parroquia de Combarro.
Salón de actos do local social da Comunidades de Montes de Rega do Can, en Tarrio da Parroquia de Samieira.
No caso da colocación da propaganda, déixao a expensas das autorizacións expresas.
Lugares para a colocación de propaganda electoral:
I.E.S.: (Sempre que o autorice a dirección do centro ou a administración educativa competente) Sánchez Cantón, A Xunqueira II e Torrente Ballester.
C.E.I.P.: (Sempre que o autorice a dirección do centro ou a administración educativa competente) Froebel, Alvarez Limeses, Campolongo, Barcelos, Igrexa-Salcedo, Cabanas Salcedo, Villaverde-Mourente, San Bieito-Lérez, Marcón, Carballeira-Lourizán,Verducido.
E se nos paramos en Lugo, isto.
Xunta Electoral Zona Lugo

Justino Gonzalo Corchero Martín, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Lugo, doy fe y certifico que los Ayuntamientos correspondientes a esta Junta Electoral de Zona han facilitado la siguiente relación de locales para la celebración de actos electorales durante la campaña para las elecciones locales a celebrar con fecha 22 de mayo de 2011:

Pertenecientes al Ayuntamiento de Lugo «páxina 5 e 6»:
Pertenecientes a personas o entidades privadas. «o noso caso»
- Ninguno, por no existir la conformidad de los propietarios.

Parroquia de Cangas.
-Centro Cívico de la Agrupación Deportivo-Cultural "Os Castros", previa confirmación tfno...

Las condiciones de uso generales de todos los locales se ajustaran a las siguientes normas:..
Pillase antes a un mentireiro, que a un coxo

2 comentarios:

  1. Andas algo desnortado, o BNG xa convocou para o próximo domingo as 8 e media do serán un mitin no voso local.
    Esta visto que lles da resultado ter un candidato tan submiso e que corta o bacallau por onde lle apeteza.
    ¿Que dirían se iso mesmo o fixese o PSOE ou o PP?

    ResponderEliminar
  2. Non tiña coñecemento, pero intuía que ía acontecer. De aí que ao contrario que fai dous anos, me adiantase a publicala entrada coas ligazóns.

    ResponderEliminar

Para poder comentar só pido sentido e respecto.