martes, 26 de abril de 2011

Resposta da Xunta á polemica dos curros

Egua de Juan saudando en San Marcos,
despois de acadar un premio
É raro escoitar a un político desculparse de algo, a culpa sempre será da oposición ou dos administrados, aínda que neste caso todos teñen especial coidado en dicilo. Hoxe Medio Rural contesta á polémica xerada pola implantación dos microchips e a posible desaparición dalgúns curros na provincia de Pontevedra.

Efectivamente, foi a anterior Consellería do Medio Rural ante a "presión" das comunidades de montes e veciños a que implantou o sistema dos microchips, para poder ter esta cabana controlada e porque cando había atropelos de animais en liberdade, sempre lles desaparecía a "marca" de identificación coa que poder localizar ó propietario, evitando deste modo ter que facerse cargo dos danos ocasionados.

Como non teño animais non me afecta a medida, pero tirando de retranca, tamén o anterior bipartito aprobou un plan eólico e foi derogado nada máis tomar posición este goberno. Como dixen onte, é preciso que uns e outros se senten a falar dado a vital importancia que teñen estes animais no monte.

Medio Rural facilita a identificación dos cabalos no monte, obrigatoria por lei, con axudas para reducir os seus custes
En Galicia esta cuestión está regulada especificamente por un Decreto da Xunta do ano 2008, que o actual Goberno Galego herdou e está obrigado a cumprir.

O conselleiro Samuel Juárez advertiu que o debido respecto a esta lexislación “non ten porque supoñer a suspensión” de curros na nosa Comunidade.

A Xunta aprobou axudas para a identificación de gando equino co obxectivo de facilitar e reducir os custes desta tarefa, que é unha obriga legal establecida pola normativa comunitaria, estatal e galega (xa desde o ano 2008) herdada polo actual Goberno Galego.

Así o explicou hoxe o conselleiro do Medio Rural, Samuel Juárez, en resposta ás preguntas dos medios de comunicación sobre o anuncio da posible suspensión de varios curros na nosa Comunidade, a causa dos custes que representa a identificación dos cabalos. Advertiu que cumprir esta norma “non ten porque supoñer a suspensión” de rapas, unha decisión que en todo caso –precisou– corresponderá aos seus organizadores e engadiu que “imos manter contacto con estas asociacións e a seguir traballando para que tódolos donos de cabalos poidan cumprir coa lexislación”.

Regulación desde 2008
En Galicia esta cuestión está regulada especificamente polo Decreto 268/2008, do 13 de novembro, polo que se establecen as normas que regulan o rexistro e identificación dos animais equinos, as medidas básicas para a ordenación zootécnica e sanitaria das explotacións equinas, as paradas de sementais equinos co servizo a terceiras persoas e se crea o Rexistro Galego de Explotacións Equinas.

No ámbito da Unión Europea, o Regulamento (CE) 504/2008 da Comisión prescribe a obrigatoriedade de identificar aos équidos con transpondedores electrónicos ou marcas alternativas. Por último, no contexto español o Real Decreto 1515/2009 establece tamén que os animais destinados a abasto nados en explotacións de produción e reprodución poderán identificarse con marcas electrónicas.

O conselleiro do Medio Rural explicou que as axudas da Xunta son unha “medida moi xenerosa” e cobren unha alta porcentaxe do custo da identificación, que acada o 90% do total no primeiro ano de xestión da subvención, decrecendo logo paulatinamente ao 75, 60 e 40% cada un dos exercicios seguintes, ata o remate da mesma.

O conselleiro precisou tamén, en relación cos custes da identificación, que non é correcto afirmar que chegan aos 40 euros por animal, senón que ese é o custe máximo estimado para a determinación das axudas, sendo normalmente inferior o custe total, especialmente cando se xuntan varios exemplares para a súa identificación. Medio Rural destina este ano un orzamento total de 100.000 euros para estas axudas, cuxa contía máxima poderá acadar os 10.000 euros por explotación ata o ano 2013.
Artigo 9º.-Particularidades da identificación de équidos en explotacións extensivas en liberdade.

1. Para a identificación dos équidos de crianza e rendemento, nados e mantidos en explotacións extensivas en liberdade en estado salvaxe ou semisalvaxe, non será exixible a expedición de Libro de identificación e sanidade equina; a aplicación do transpondedor (microchip)será obrigatoria antes de que cumpran os 18 meses de idade.

2. No caso de que abandonen a explotación antes de cumprir esa idade ou sexan domesticados, deberán ser identificados segundo o disposto no artigo 8º, agás se abandonan a explotación antes de cumprir os 12 meses de idade con destino ao sacrificio, caso en que non precisarán da expedición de libro de identificación e sanidade equina.

3. Ademais do transpondedor, os animais serán identificados cunha marca visual que poderá ser brinco auricular tipo botón ou unha pulseira colocada nas extremidades anteriores. A marca levará gravado de xeito indeleble o código asignado no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (Rega) á súa persoa propietaria, e axustarase ás características indicadas no anexo VI deste decreto.

4. No caso de incorporación de équidos a explotacións extensivas en liberdade, antes de proceder á súa solta deberán ser identificados coas marcas visuais indicadas no número 3 deste artigo.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para poder comentar só pido sentido e respecto.